Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Velmi nás těší váš zájem o naši společnost. Ochrana osobních údajů je zvláště důležitou záležitostí pro vedení společnosti TST Logistik GmbH. Užívání webových stránek společnosti TST Logistik GmbH je v zásadě možné bez poskytování žádných osobních údajů. Pokud si ovšem subjekt údajů přeje využívat speciálních firemních služeb naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může vzniknout potřeba zpracovávání osobních údajů. Pokud je potřebné zpracovávání osobních údajů, pro které neexistuje právní základ, obecně žádáme o souhlas osoby údajů.

Zpracování osobních údajů, jako jsou jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, se děje vždy v souladu s Obecným nařízením o ochraně údajů a v souladu se specifickými místními ustanoveními o ochraně údajů, platnými pro společnost TST Logistik GmbH. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů se společnost snaží informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou navíc tímto prohlášením informovány o svých právech.

Jako správce osobních podnikla společnost TST Logistik GmbH zavedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění co možno optimálnější ochranu zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky osobních údajů. Při přenosu dat na bázi internetu však jsou zásadně možné „trhliny“ v bezpečnosti, takže nelze zaručit absolutní ochranu.
Z tohoto důvodu má každý subjekt údajů právo nám poskytnout osobní údaje též alternativním způsobem, například telefonicky.

1. Definice pojmů

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti TST Logistik GmbH se opírá o terminologii používanou evropským zákonodárným a regulačním orgánem při přijímání Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zaručili, chtěli bychom vysvětlit předem použitou terminologii.

Kromě ostatních informací používáme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů tyto termíny:

a)    Osobní údaje

Osobními údaji jsou jakékoli informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, která může být identifikována, přímo či nepřímo, zejména prostřednictvím určitého identifikátoru, jako jsou jméno, identifikační číslo, údaje o místě pobytu, dále online identifikátor, nebo podle jednoho nebo více příznaků, specifických pro fyzickou, fyziologickou genetickou, psychickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

b)    Subjekt údajů

Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce osobních údajů.

c)    Zpracovávání

Zpracovávání znamená každou operaci nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo se souborem osobních údajů pomocí automatických nebo jiných prostředků, jako je shromažďování, zapisování, organizace, strukturace, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, dělání výpisů, konzultace, užívání, sdělení prostřednictvím předání, šíření, nebo jakéhokoli jiného způsobu zpřístupnění, dále uspořádání nebo kombinování, omezování, vymazání nebo zničení.

d)    omezování zpracování

Omezování zpracování znamená označení uchovávaných osobních údajů za účelem omezení jejich zpracovávání v budoucnu.

e)    Profilování

Profilováním je jakákoliv forma automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v užívání osobních údajů k posouzení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů, týkajících se výkonu práce, ekonomické situace, zdraví, osobních sklonů, zájmů, spolehlivosti, chování, lokace nebo pohybu (přesídlení z jedné obce do jiné) této fyzické osoby.

f) Pseudonymizace

Pseudonymize je zpracování osobních údajů takovým způsobem, aby nemohly být osobní údaje již spojovány s konkrétním subjektem údajů bez použití dodatečných informací, s podmínkou, že budou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a že budou předmětem technických a organizačních opatření, které mají zajistit, že osobní údaje nebudou spojovány s určitou identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou.

g)    Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura či jiná struktura, která sama nebo ve shodě s jinými stanoví účely a prostředky zpracování osobních údajů. Když jsou účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právem Evropské unie nebo právem členských států, může být správce osobních údajů, resp. zvláštní kritéria jeho jmenování, zvoleni v souladu s právem Evropské unie nebo s právem členských států.

h)    Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiná struktura, která zpracovává osobní údaje jménem správce osobních dat.

i)      Příjemce

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiná struktura, které jsou osobní údaje zpřístupněny, bez ohledu na to, zda je třetí stranou, či ne. Zároveň nejsou veřejné orgány, kterým mohou být zpřístupňovány osobní údaje v rámci konkrétního vyšetření v souladu s právem Evropské unie nebo s právem členských států, pokládány za příjemce.

j)      Třetí strana

Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný orgán, jiný než subjekt osobních údajů, správce osobních údajů a osoby, oprávněné pod přímým vedením správce nebo zpracovatele osobních údajů ke zpracování osobních údajů.

к)    Souhlas

Souhlas subjektu osobních údajů je jakýkoli svobodné, informované a nedvojsmyslné vyjádření vůle subjektu osobních údajů, cestou prohlášení nebo jasně stvrzujícího činu, které tlumočí jeho souhlas, aby byly související s ním osobní údaje zpracovávány.

2. Jméno a adresa správce osobních údajů

Správcem osobních údajů, ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších platných právních předpisů o ochraně údajů v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících legislativy, související s důvěrností a s ochranou osobních údajů, je:

TST Logistik GmbH

Medipark 2

83088 Kiefersfelden

Německo

Tel .: 08033 / 30230-0 08033/30230 -0

E-mail: office@tstlogistik.com

webová stránka: www.tstlogistik.com

3. Jméno a adresa zástupce

Zástupcem správce osobních údajů je:

Mario Partell

Marox GmbH & Co. KG KG

Tiroler Str. 10/7

6322 Kichbichl

Rakousko

Tel .: 08033/30230 -0

E-mail: privacy@marox.at

webová stránka: www.marox.at

Jakýkoli subjekt údajů se může kdykoli obrátit přímo na našeho zástupce pro ochranu osobních údajů s jakýmikoli otázkami nebo návrhy, týkajícími se ochrany osobních údajů.

4. Cookies

Webové stránky společnosti TST Logistik GmbH používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou postoupeny a uloženy v určitém počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho webových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. Identifikační číslo (Cookie-ID). Cookie-ID je jedinečný identifikátor cookie. Skládá se z řetězce symbolů, pomocí kterých mohou být různé internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům rozlišovat prohlížeč individuální prohlížeč subjektu osobních údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Konkrétní webový prohlížeč může být rozpoznán a identifikován jedinečným identifikátorem souboru cookie.

Použitím cookies může TST Logistik GmbH poskytnout uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.

Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat pro účely uživatelů. Cookies nám umožňují, jak již bylo uvedeno, identifikovat uživatele našich webových stránek. Účelem této identifikace je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Tak například uživatel webových stránek, který používá cookies, nemusí znovu zadávat své přístupové údaje, protože ty jsou už převzaty z webové stránky a zé souborů cookies a uloženy v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt osobních údajů může kdykoli zabránit použití souborů cookie pomocí našimi webovými stránkami pomocí příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče. Tak natrvalo odmítne užívání cookies. Navíc již nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné u všech běžných internetových prohlížečů. Pokud subjekt osobních údajů deaktivuje nastavení souborů cookie v použitém internetovém prohlížeči, možná už ne všechny funkce našich webových stránek budou plně použitelné.

5. Shromažďování (registrace) obecných údajů a informací

Webová stránka společnosti TST Logistik GmbH shromažďuje (registruje) sérii obecných údajů a informací vždy, kdy se na ni přihlásí subjekt údajů nebo automatizovaný systém. Tyto obecné údaje a informace jsou uloženy v protokolových souborech (Logfiles) serveru. Mohou být detekovány (1) používané typy prohlížečů a verze, (2) operační systém, užívaný systémem pro přístup, (3) webové stránky, ze kterých se přístupový systém dostal na naši stránku (tzv. přeposílající URL adresu (referrer), (4), vnitřní sub-sekce webových stránek, usměrněných na naši webovou stránku systémem pro přístup, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) další podobné údaje a informace používané pro ochranu v případě útoků na naše systémy pro informační technologie.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost TST Logistik GmbH nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše požadovány, (1) aby byl obsah našich webových stránek poskytován správně, (2) ke optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na ně, (3) aby bylo zaručeno trvalé fungování našich systémů pro informační technologie a pro technologii našich webových stránek, jakož i (4) poskytovat orgánům, činným v trestním řízení, informace, nezbytné pro vynucování práva v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně sbírané údaje a informace jsou analyzovány společností TST Logistik GmbH z jedné strany statisticky a dále za účelem zvýšit úroveň ochrany a bezpečnosti údajů v naší společnosti, zabezpečit optimální úroveň ochrany námi zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje ze souborů protokolu (Logfiles) serveru jsou ukládány odděleně od všech osobních údajů, poskytnutých subjektem osobních dat.

6. Pravidelné mazání a blokování osobních údajů

Správce osobních dat zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu, potřebnou k dosažení účelů uchovávání, nebo jestli je taková lhůta případně stanovena evropským zákonodárným či regulačním orgánem, zákonem nebo nařízeními, které je správce osobních údajů povinen dodržovat.

Pokud účel skladování, stanovený evropskými směrnicemi a předpisy nebo jakýmkoli jiným příslušným zákonodárcem, zanikne, nebo pokud vyprší doba uchovávání, budou osobní údaje rutinně zablokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

7. Práva subjektu osobních údajů

a) Právo na potvrzení

Každý subjekt osobních údajů má právo, jak to udělily evropský zákonodárný a regulační orgán, požadovat od správce osobních údajů, aby ověřil, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt osobních dat přeje využít toto potvrzovací právo, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce osobních údajů.

b) Právo na informace

Každý subjekt osobních údajů, jehož se týká zpracování osobních údajů, má právo, poskytnuté evropským úřadem pro řízení a regulaci, dostat zdarma od správce údajů informace o svých uložených osobních údajích, a kopii těchto informací. Kromě toho evropský úřad pro řízení a regulaci má poskytnout subjektu údajů následující informace:

o účelech zpracování

o příslušných kategoriích zpracovávaných osobních údajů

o příjemci nebo o kategorii příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, zejména o příjemcích v třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích.

když je to možné, o plánované lhůtě, během které budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, o kritériích pro určení této lhůty

o existenci práva vyžádat od správce opravu nebo vymazání osobních údajů, nebo omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, nebo právo vznášet námitky proti takovému zpracování

o existenci práva na odvolání u orgánu dozoru

pokud nejsou osobní údaje shromažďovány subjektem údajů jakékoliv dostupné informace o zdroji dat

o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a — přinejmenším v těchto případech — podstatné informace o aplikované logice a rozsahu a zamýšleném dopadu takového zpracování na subjekt údajů

Subjekt osobních údajů má navíc právo být informován o tom, zda byly osobní údaje předány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt osobních údajů právo získat informace o příslušných zárukách v souvislosti s předáním.

Pokud si subjekt osobních údajů přeje využít tohoto práva na informace, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce osobních údajů.

c) Právo na opravu

Každý subjekt osobních údajů, dotčený zpracováním osobních údajů, má právo, udělené evropským úřadem pro řízení a regulaci, vyžádat opravu bez zbytečného odkladu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Dále má subjekt údajů právo požádat, s dodržením účelů zpracování, o doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

Pokud si subjekt osobních údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce osobních údajů.

d) právo na vymazání (právo „být zapomenut“)

Každý subjekt osobních údajů, dotčený zpracováním osobních údajů, má právo, udělené evropským úřadem pro zákonodárství a regulaci, vyžádat od správce osobních údajů, aby vymazal, a to bez zbytečného odkladu, související s ním osobní údaje, pokud platí jeden z následujících důvodů a pokud není nutné zpracování:

Osobní údaje už nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány.

Subjekt osobních údajů odvolal svůj souhlas, na kterém je založeno zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písmena a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 bodu a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a zároveň neexistuje jiné právní odůvodnění pro zpracování.

Subjekt osobních údajů má námitky, v souladu s čl. 21 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a neexistují právní důvody o zpracování, které by měly přednost, nebo subjekt osobních údajů má námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje byly zpracovány neoprávněně.

Vymazání osobních údajů je vyžadováno pro splnění zákonné povinnosti podle práva Evropské unie nebo vnitrostátního práva členských států, kterým podléhá správce osobních údajů.

Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s poskytováním služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V případě, že platí některý z výše vyjmenovaných důvodů, a subjekt osobních údajů žádá o vymazání osobních údajů, uchovávaných firmou TST Logistik GmbH, se může v této souvislosti kdykoliv obrátit na zaměstnance správce osobních údajů. Zaměstnanec společnosti TST Logistik GmbH zajistí okamžité splnění požadavku vymazání.

Pokud byly osobní údaje veřejně ohlášeny firmou TST Logistik a pokud je naše společnost jako osoba, odpovědná v souladu s čl. 17 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, povinna osobní údaje vymazat, TST Logistik GmbH podnikne potřebná opatření, s ohledem na dostupné technologie a náklady na implementaci, aby informovala jiné správce osobních údajů, které zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že subjekt osobních údajů vyžádal od těch jiných správců osobních údajů, aby vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje nebo kopie či replikace těchto osobních údajů, pokud není požadováno zpracování. Zaměstnanec TST Logistik GmbH nařídí potřebné pro každý konkrétní případ.

e) Právo na omezení zpracování

Každý subjekt osobních údajů, dotčený zpracováním osobních údajů, má právo, udělené evropským zákonodárným a regulačním úřadem, požádat, aby správce osobních údajů omezil zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

Přesnost osobních údajů je dotčeným subjektem zpochybněna po dobu, která umožňuje správci osobních údajů ověřit přesnost osobních údajů.

Zpracování je neoprávněné, avšak subjekt údajů si nepřeje vymazat osobní údaje a místo toho žádá o omezení používání osobních údajů.

Správce osobních údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je od něho vyžaduje za účelem zjištění, uplatnění nebo ochrany svých nároků.

Subjekt osobních údajů vznesl námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v očekávání prověrky, která zjistí, zda legitimní důvody správce osobních údajů převažují nad zájmy příslušné osoby.

Je-li splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt osobních údajů si přeje požádat o omezení osobních údajů, uchovávaných společností TST Logistik GmbH, může subjekt kdykoli kontaktovat zaměstnance správce osobních údajů. Zaměstnanec společnosti TST Logistik GmbH nařídí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost údajů

Každý subjekt osobních údajů, dotčený zpracováním osobních údajů, má právo, přidělené evropským zákonodárným a regulačním úřadem, převzít osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci osobních údajů v strukturovaném, široce užívaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho má subjekt osobních údajů právo převést tyto údaje jinému správci osobních údajů, aniž by mu v tom bránil správce osobních údajů, kterému byly tyto osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 bodu a) nebo čl. 9 odst. 2, bodu a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo na smluvním závazku podle čl. 6, odst. 1, bodu b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a probíhá automatizovaným způsobem, za předpokladu, že zpracování není nutné pro splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu, nebo při výkonu úředních pravomocí, přidělených správci osobních údajů.

Kromě toho má při výkonu svého práva na přenositelnost údajů, podle čl. 20 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů subjekt osobních údajů právo, aby byly osobní údaje přenášeny přímo z jednoho správce na jiného, když je to technicky proveditelné a neovlivňuje negativně práva a svobody jiných osob.

Aby bylo možné uplatnit právo přenositelnosti dat, může subjekt osobních údajů kdykoli kontaktovat zaměstnance společnosti TST Logistik GmbH.

g) Právo na námitku

Každý subjekt osobních údajů, dotčený zpracováním osobních údajů, má právo udělené evropským zákonodárným a regulačním úřadem, napadnout zpracování svých osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písmeno e nebo f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. To platí i pro profilování, založené na těchto ustanoveních.

V případě vznesení námitky zruší TST Logistik GmbH zpracovávání osobních údajů, pokud ovšem neprokážeme existenci vážných a legitimních důvodů ke zpracování, převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo jsou důležité pro zjištění, výkon nebo obhajoba právních nároků.

Pokud společnost TST Logistik GmbH zpracovává osobní údaje pro cíle přímého marketingu, má subjekt osobních údajů právo kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů pro účely takového marketingy a reklamy. Platí to i pro profilování, pokud souvisí s takovým druhem přímého marketingu. Pokud subjekt osobních údajů namítne před společností TST Logistik GmbH proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu, společnost TST Logistik GmbH již nebude zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.

Kromě toho, když TST Logistik GmbH zpracovává údaje pro cíle historických nebo vědeckých výzkumů, podle čl. 89 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, má subjekt osobních údajů právo, z důvodů, které vyplývají z jeho specifické situace, namítat proti zpracování osobních údajů, týkajících se jeho osobně, pokud takové zpracování není nezbytné k plnění úkolů veřejného zájmu.

Pro uplatnění svého práva na námitku může subjekt údajů přímo kontaktovat každého zaměstnance společnosti TST Logistik GmbH nebo jiného zaměstnance. Dotčený subjekt může rovněž v souvislosti s používáním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES, svobodně uplatňovat své právo na námitky prostřednictvím automatizovaných prostředků, které používají technické specifikace.

h) automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Každý subjekt osobních údajů, dotčený zpracováním jeho osobních údajů, má právo, udělené evropským zákonodárným a regulačním úřadem, nebýt objektem rozhodnutí, založeného jedině na automatizovaném zpracování – včetně profilování, – což má právní následky pro subjekt údajů, nebo se ho podobným způsobem týká v značné míře, pokud takové rozhodnutí (1) není nutné pro uzavření nebo splnění smlouvy mezi subjektem osobních údajů a správcem osobních údajů, nebo (2) je povolené sílou legislativy členských států, vztahující se i na správce osobních údajů a stanovící vhodná opatření pro ochranu práv, svobod a legitimních zájmů subjektu osobních údajů, nebo (3) je založené na výslovném souhlasu subjektu osobních údajů.

Pokud je rozhodnutí (1) nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem osobních údajů a správcem osobních údajů, nebo (2) je založené na výslovném souhlasu subjektu osobních údajů, uplatní TST Logistik GmbH vhodná opatření na ochranu práv, svobod a legitimních zájmů subjektu osobních údajů, přinejmenším právo na lidský zásah ze strany správce osobních údajů a právo obhájit svůj názor a odporovat proti rozhodnutí.

Jestli subjekt údajů si přeje uplatnit práva v souvislosti s automatickým rozhodováním, může kdykoliv kontaktovat zaměstnance správce osobních údajů

i) Právo na zrušení souhlasu k zpracování údajů

Každý subjekt osobních údajů, dotčený zpracováním osobních údajů, má právo, udělené evropským úřadem pro řízení a regulaci, odvolat svůj souhlas ke zpracování osobních údajů.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit své právo na odvolání souhlasu zpracování jeho osobních údajů, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce osobních údajů.

8. Pravidla pro ochranu osobních údajů při užívání Gogle Analytics (s funkcí anonymizace).

Správce osobních údajů integroval do těchto webových stránek komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Služba Google Analytics je webovou službou pro analýzu. Webová analýza je průzkum, sběr a hodnocení dat o chování návštěvníků webových stránek. Mimo jiné služba web analýzy shromažďuje údaje o tom, ze které webové stránky se určitý subjekt osobních údajů přihlásil na jinou webovou stránku (tzv. Referrery), ke kterým podstránkám dostal přístup, nebo jak často a na jak dlouho byla podstránka zobrazena. Webová analýza se používá především k optimalizaci webové stránky a k analýze nákladů a užitků internetové reklamy.

Společnost, poskytující službu Google-Analytics, je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Pro webovou analýzu pomocí služby Google Analytics používá správce osobních údajů dodatek „_gat._anonymizeIp“. Prostřednictvím tohoto dodatku bude adresa IP přístupu k internetu subjektu osobních údajů zkrácena a anonymizována společností Google, pokud přístup na naši webovou stránku pochází z členského státu Evropské unie nebo z jiného státu, který je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem služby Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků našich webových stránek. Společnost Google mimo jiné využívá získaná data a informace k vyhodnocení využívání našich webových stránek, sestavování pro nás online přehledů aktivit na našich webových stránkách a poskytování dalších služeb, souvisejících s používáním našich webových stránek.

Google Analytics zakládá soubor cookie v systému pro informační technologie subjektu osobních údajů. Výše už bylo vysvětleno, co jsou zač soubory cookies. Zakládání souboru cookie umožňuje Google analyzovat využití našich webových stránek. Každým otevřením jedné ze substránek této webové stránky, provozované správcem osobních údajů a zahrnující Google-Analytics komponenty, automaticky způsobí, že internetový prohlížeč v systému pro informační technologie subjektu osobních údajů dostane automatický povel prostřednictvím příslušné Google-Analytics komponenty k odeslání Google údajů pro účely online analýzy. Jako součást tohoto technického procesu společnost Google bude dostávat informace o osobních údajích, jako je například adresa IP subjektu osobních údajů, které mimo jiné slouží společnosti Google ke sledování původu návštěvníků a prokliků a následně k uskutečnění vypořádání příslušných provizí.

Soubory cookies uchovávají osobní údaje, jako je například čas přístupu, místo, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv naší webové stránky subjektem údajů. Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, budou Vaše osobní údaje, včetně adresy IP připojení k Internetu, používaného subjektem osobních údajů, převedeny na společnost Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá a uchovává společnost Google ve Spojených státech amerických. Při určitých okolnostech může Společnost Google tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu převést na třetí strany.

Jak uvedeno výše, může subjekt osobních údajů kdykoli zabránit založení cookies prostřednictvím našich webových stránkách pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odporovat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií subjektu osobních údajů. Kromě toho soubor cookie, který již byl nastaven službou Google Analytics, může být kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt osobních údajů má navíc možnost napadnout a zabránit shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics pro použití této webové stránky a zpracování těchto údajů společností Google. Pro tento účel musí subjekt osobních údajů stáhnout aplikaci prohlížeče (Browser-Add-Onz tohoto linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalovat ho. Tento aplikace prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že žádná data ani informace o návštěvách webových stránek nesmí být přenášeny do služby Google Analytics. Instalaci aplikace prohlížeče považuje společnost Google za námitku. Pokud bude systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, formátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat aplikaci prohlížeče a tak deaktivovat službu Google Analytics. Pokud bude aplikace prohlížeče odinstalována nebo deaktivována subjektem osobních údajů nebo jinou osobou v rámci své sféry pravomocí, je možné aplikaci prohlížeče znovu nainstalovat nebo znovu aktivovat.

Další informace a aplikovatelné platné předpisy Google na ochranu osobních údajů lze nalézt na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Podrobné informace o Google Analytics je k dispozici v tomto odkazu https://www.google.com/intl/de_de/analytics/

9. Nařízení o ochraně osobních údajů při používání YouTube

Správce osobních údajů integroval do těchto webových stránek komponenty YouTube. YouTube je internetový video portál, který umožňuje vydavatelům videí ukládat zdarma videoklipy, a ostatním uživatelům rovněž zdarma tyto videoklipy prohlížet, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje publikování všech typů videí, takže jsou přes tento internetový portál k dispozici jak kompletní filmy a televizní vysílání, tak i hudební videa, trailery nebo videa, vytvořená samotnými uživateli.

Provozovatelem, který podporuje YouTube, je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každá návštěva jedné ze substránek této webové stránky, provozované správcem osobních údajů a zahrnující YouTube komponentu (YouTube-video ) automaticky způsobí, že internetový prohlížeč v systému pro informační technologie subjektu osobních údajů dostane automatický povel prostřednictvím příslušné komponenty YouTube ke stažení zobrazení příslušné YouTube komponenty. Další informace o YouTube jsou k dispozici na https://www.youtube.com/yt/about/de/. Jako součást tohoto technického procesu YouTube a Google získávají informace které konkrétní substránky webových stránek jsou navštěvovány subjektem osobních údajů.

Pokud je subjekt osobních údajů přihlášen ke službě YouTube ve stejnou dobu, kdy se nahrává substránka, obsahující YouTube video, rozpoznává YouTube kterou konkrétní substránku naší webové stránky navštěvuje subjekt osobních údajů. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a jsou přidruženy k YouTube účtu subjektu osobních údajů.

YouTube a Google budou vždy dostávat prostřednictvím komponent YouTube informace o tom, že dotyčný subjekt navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube současně s naběhnutím naší webové stránky; to se děje bez ohledu na okolnost, zda subjekt osobních údajů klikne na některé video YouTube nebo ne. Pokud takový přenos těchto informací na YouTube a Google není subjektem údajů chtěn, může zabránit přenosu na naše webové stránky odhlášením ze svého účtu YouTube.

Hromadní, zpracovávání a užívání osobních údajů pomocí YouTube a Google jsou vysvětleny ve zveřejněných YouTube předpisech o ochraně osobních údajů na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

10. Právní základ zpracování

Čl. Článek 6 I, písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, při kterých žádáme souhlas zpracování k určitému účelu zpracování. V případě, je že zpracování osobních údajů potřebné k plnění smlouvy, smluvní stranou ve které je subjekt osobních údajů, jak je tomu v případě operací zpracování, nezbytných pro dodání zboží nebo pro poskytnutí jiných služeb, nebo protislužeb, pak je zpracování založeno na Článku 6 I písmena b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Totéž platí pro takové operace na zpracování, které jsou nutné pro podniknutí předsmluvních opatření, jako je tomu v případě dotazů o našich produktech a službách. Pokud se na naši společnost vztahuje zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Ve vzácných případech může být vyžadováno zpracování osobních údajů k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Takový by byl například případ, kdy utrpí návštěvník našeho závodu zranění a proto lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně mají být poskytnuty jeho jméno, věk, zdravotní pojištění nebo jiné životně důležité informace. Pak by zpracování bylo odůvodněno čl. 6 odst. 1 písm. d Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Nakonec mohou být operace zpracování založeny na čl. 6 l, písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Na tomto právním základě jsou založeny operace zpracování, které nejsou zařazeny do žádného z výše uvedených právních základů, když je zpracování potřebné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí osoby, za předpokladu, že zájmy, základní práva a základní svobody subjektu osobních údajů nemají přednost. Takovéto zpracovatelské operace jsou nám povoleny hlavně protože byly výslovně zmíněny evropskou legislativou, podle které lze předpokládat legitimní zájem, pokud je subjekt osobních údajů klientem správce osobních údajů (úvaha 47 věta 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

11. Legitimní zájmy o zpracovávání, které jsou sledovány správcem osobních údajů nebo třetí osobou

V případě, že je zpracování osobních údajů založeno na článku 6, písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, spočívá náš legitimní zájem v provozování naší hospodářské činnosti ve prospěch všech našich zaměstnanců a akcionářů.

12. Lhůta uchovávání osobních údajů

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání údajů. Po uplynutí lhůty budou příslušné údaj rutinně smazány, pokud již nejsou nutné k přípravě nebo plnění smlouvy.

13. Právní či smluvní ustanovení týkající se poskytování osobních údajů; Nutnost uzavření smlouvy; Povinnost subjektu osobních údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Chtěli bychom Vás upozornit na skutečnost, že v některých jednotlivých případech je poskytování osobních údajů vyžadováno zákonem (např. ustanoveními daňové legislativy), nebo může vyplývat ze smluvních ujednání (např. údaje o příslušné smluvní straně).

Občas může být nutné k uzavření smlouvy, aby určitý subjekt osobních údajů nám poskytl osobní údaje, které musí být následně zpracovány. Tak například je subjekt údajů povinen poskytnout nám osobní informace, když s ní naše společnost s ním uzavírá smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mohlo přivést k tomu, že smlouva se subjektem osobních údajů nebude uzavřena.
Před poskytnutím osobních údajů subjektem osobních údajů musí tento subjekt kontaktovat někoho z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec bude informovat subjekt osobních údajů o tom, o tom, zda je v konkrétním případě poskytnutí osobních údajů potřebné pro uzavření smlouvy, tak jak je to vyžadováno zákonem nebo sílou samotné smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a jak budou důsledky neposkytnutí osobních údajů.

14. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost se zříkáme automatického rozhodování nebo profilování.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vygenerováno generátorem ochrany osobních údajů Německé společnosti pro ochranu údajů Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která působí jako externí úřad pro ochranu údajů v Mnichově ve spolupráci s právním zástupcem v oboru ochrany osobních údajů Christianem Solmeckem.