Adatvédelem

Adatvédelmi politika 

Nagy örülünk, hogy érdeklődést tanúsított cégünk iránt. A személyes adatok védelme különösen fontos a TST Logistik GmbH vezetősége számára.  A TST Logistik GmbH weboldalainak használata alapvetően lehetséges személyi adatok megadása nélkül is. Ha azonban egy érintett személy weboldalunkon keresztül kívánja igénybe venni cégünk speciális szolgáltatásait, személyes adatszolgáltatásra lehet szükség. Ha személyes adatok feldolgozására van szükség, és az ilyen feldolgozásra nincs jogalap, akkor általában az érintett beleegyezését kérjük.  

A személyes adatok feldolgozása, mint például az érintett személy neve, címe, e-mail címe, vagy telefonszáma mindig összhangban van az Általános adatvédelmi rendelettel és a TST Logistik GmbH-ra vonatkozó specifikus helyi adatvédelmi rendelkezésekkel. A jelen adatvédelmi politika révén cégünk arra törekszik, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, használt és feldolgozott személyes adatok jellegéről, hatóköréről és céljáról. Ezen kívül a jelen adatvédelmi politika révén az érintettek információt kapnak jogaikról. 

A TST Logistik GmbH, mint adatkezelő számos technikai és szervezeti intézkedést hajtott végre, amelyek biztosítják a weboldalon feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelmét.  Mindazonáltal az internet alapú adatátvitelben biztonsági hiányosságok lehetnek, ezért abszolút védelem nem garantálható. Emiatt minden érintett személy szabadon továbbíthat személyes adatokat más módon, például telefonon. 

 1. Fogalommeghatározások

A TST Logistik GmbH adatvédelmi politikája az európai törvényhozás és a szabályozó szervek által használt általános terminológián alapul, amelyet az európai Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) kiadásakor használtak. Az adatvédelmi politikának könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nyilvánosság, az ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek érdekében szeretnénk előzetesen megmagyarázni az alkalmazott terminológiát.  

Többek között az alábbi kifejezéseket használjuk a jelen adatvédelmi politikában: 

a)    Személyes adatok 

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

 b)    Érintett 

Az érintett bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek az adatait az adatkezelő feldolgozza.  

 c)    Adatkezelés 

Az adatkezelés alatt az alábbiakat értjük: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

d)    Az adatkezelés korlátozása 

Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. 

e)    Profilalkotás 

A profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz (egyik lakott helyről a másikra történő költözés) kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják 

 f)     Álnevesítés 

Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni. 

 g)    Adatkezelő 

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja 

 gy)    Adatfeldolgozó 

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.  

 h)      Címzett 

A címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. 

 i)      Harmadik fél  

A harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

 j)    Az érintett hozzájárulása 

Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez 

 1. Az adatkezelő neve és címe

Az európai Általános adatvédelmi rendelet, az EU tagállamokban érvényes egyéb adatvédelmi törvények és a személyes adatok bizalmasságával és biztonságával kapcsolatos egyéb rendelkezések értelmében vett adatkezelő a: 

TST Logistik GmbH 

Medipark 2 

83088 Kiefersfelden 

Deutschland 

Tel.: 08033/30230-0 

E-Mail: office@tstlogistik.com 

Website: www.tstlogistik.com 

 1. A képviselő neve és címe

Az adatkezelő képviselője:  

Mario Partell 

Marox GmbH & Co. KG 

Tiroler Str. 10/7 

6322 Kichbichl 

Österreich 

Tel.: 08033/30230-0 

E-Mail: privacy@marox.at 

Website: www.marox.at 

Minden érintett bármikor közvetlenül fordulhat a képviselőnkhöz bármilyen, a személyes adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel vagy javaslattal.  

 1. Sütik

A TST Logistik GmbH weboldalai „sütiket” használnak. A „sütik” olyan szövegfájlok, amelyeket internetes böngészőn keresztül adott informatikai rendszerben mentenek és tárolnak.     

Sok weboldal és szerver használ sütiket. Sok süti tartalmaz úgynevezett azonosító számot (Cookie-ID). Az azonosítószám a süti egyedi azonosítójának felel meg. A süti azonosító karakterláncból áll, mely révén a különbözi weboldalak és kiszolgálók konkrét internet böngészőhöz rendelhetők, amelybe a sütit tárolják. Ez lehetővé teszi a meglátogatott weboldalak és kiszolgálók számára, hogy megkülönböztessék az egyén böngészőjét más internetes böngészőktől, amelyek más sütiket tartalmaznak. Egy adott web böngésző a süti egyedi azonosítóval felismerhető és azonosítható.  

A sütik használatával a TST Logistik GmbH több felhasználóbarát szolgáltatást tud nyújtani ezen a weboldalon, amelyek a süti beállítása nélkül nem lehetségesek. 

A süti segítségével a honlapunkon található információk és ajánlatok optimalizálhatók a felhasználók céljaira. A sütik, amint már említettük, lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek a felismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a weboldal használatát. Például a sütiket használó weboldal felhasználójának, nem kell minden alkalommal beírnia a belépést hitelesítő adatait, amikor meglátogatja a webhelyet, mivel ezeket a weboldal és felhasználó számítógépén elmentett sütik már elfogadták. Egy másik példa az online üzletben lévő bevásárlókosár süti. Az online üzlet megjegyzi azokat az árucikkeket, amelyeket az ügyfél a sütin keresztül a virtuális bevásárlókosárba helyezett.  

Az érintett bármikor megakadályozhatja a sütik használatát a weboldalunkon az internet böngésző megfelelő beállítása révén, és így állandóan megtilthatja a sütik használatát. Továbbá a már beállított sütik bármikor törölhetők az internetböngészőn vagy más szoftverprogramon keresztül. Ez minden, felhasznált internet böngészőn lehetséges. Ha az érintett kikapcsolja a sütik beállítását az internetböngészőn, akkor nem használható teljesen a weboldalunk valamennyi funkciója.  

 1. Általános adatok és információk gyűjtése

Az érintettek vagy az automatizált rendszerek általi híváskor a TST Logistik GmbH weboldala egy sor általános adat és információt gyűjt. Ezek az általános adatok és információk tárolásra kerülnek a szerver naplófájljaiba. Az alábbi adatok kerülhetnek tárolásra: (1) használt böngésző fajták és verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) a weboldal, ahonnan a hozzáférési rendszer elérte a mi weboldalunkat (úgynevezett hivatkozók, küldő URL cím), (4) azok a weboldalak, amelyek a mi weboldalunkon keresztül elérhetők egy hozzáférési rendszeren keresztül, (5)  a weboldalhoz való hozzáférés dátuma és időpontja, (6) internetes protokoll cím (IP cím), (7) a hozzáférési rendszer internet szolgáltatója, és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek védelmet szolgáltatnak a informatikai rendszereink elleni támadás kockázatakor.   

Ezen általános adatok és információk felhasználása során a TST Logistik GmbH nem von le következtetéseket az érintettekről. Ezek az információk inkább az alábbiakhoz szükségesek: (1) a weboldalunk tartalmának korrekt rendelkezésre bocsátásához, (2) a weboldalunk és reklámozásának az optimalizálására, (3) biztosítsák informatikai rendszereink és a web oldal technológiájának a folyamatos működését és (4) kibertámadás esetén a bűnüldözéshez szükséges információ biztosítása a bűnüldöző szervek számára. Ezeket a névtelenül gyűjtött adatokat és információkat TST Logistik GmbH egyrészt statisztikailag elemzi, másrészt pedig továbbfejleszti abból a célból, hogy növelje cégünk adatvédelmét és adatbiztonságát, hogy biztosítsuk az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét. A szerver naplófájljainak névtelen adatai elkülönítve tárolódnak az érintett személy által rendelkezésre bocsátott személyes adatoktól.  

 1. A személyes adatok rendszeres törlése és blokkolása

Az adatkezelő az érintettek személyes adatainak feldolgozását és tárolását csak a tárolás céljainak eléréséhez szükséges időtartamig tárolja, vagy addig a határidőig, amelyet az európai törvényhozás vagy a szabályozói szervek, illetve bármilyen más törvényhozási szerv törvényeiben vagy rendeleteiben előirányozásra került, és amelyet az adatkezelőnek be kell tartania.  

Ha a tárolási cél megszűnik vagy az európai törvényhozás vagy a szabályozói szervek, illetve bármilyen más törvényhozási szerv által meghatározott tárolási idő lejár, a személyes adatok rendszeresen törlésre, illetve blokkolásra kerülnek. 

 1. Az érintett személy jogai

a) A megerősítéshez való jog 

Minden egyes érintettnek joga van az európai törvényhozás és a szabályozó szervek szerint arra, hogy kérje az adatkezelőtől annak megerősítését, hogy a vele kapcsolatban lévő személyes adatok feldolgozása folyamatban van e. Ha egy érintett élni kíván ezzel a visszaigazolási jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával.    

b) Az információhoz való jog 

A személyi adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai törvényhozás és a szabályozói szervek szerint arra, hogy bármikor ingyenesen információt kapjon az adatkezelőtől a róla tárolt személyes adatokról, és ezekről másolatot kapjon. Ezen kívül az európai jogalkotó és szabályozó szervnek rendelkezésre kell bocsátania az érintettnek az alábbi információt: 

 • a feldolgozási célokat 
 • a feldolgozni kívánt személyes adatok kategóriáit 
 • a címzettek vagy címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatokat nyilvánosságra hozták, vagy hozni fogják, különösen a harmadik országbeli vagy nemzetközi szervezetek címzettek 
 • lehetőség szerint a tervezett időtartam, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha ez nem lehetséges az időtartam meghatározásának kritériumai 
 • az őket érintő személyes adatok kijavításának vagy törlésének joga, vagy személyes adatoknak az adatkezelő által történő feldolgozásának a korlátozása, vagy ilyen feldolgozásra vonatkozó kifogás joga gyűjtik 
 • a felügyeleti hatóság előtt való fellebbezési jognak a fennállása  
 • ha a személyes adatokat nem az adóalanyoktól gyűjtötték: minden rendelkezésre álló információ az adatok forrásáról 
 • az automatizált döntéshozatal fennállása, beleértve a GDPR 22. cikkének 1. és 4. bekezdésével összhangban lévő profilalkotást is, és — legalábbis ezekben az esetekben — a felhasznált logikára vonatkozó lényeges információ, valamint az ilyen feldolgozásnak az érintettre gyakorolt hatása  

Ezen kívül az érintettnek joga van információt kapni arról, hogy a személyes adatokat továbbították e harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek. Ezekben az esetekben az érintettnek joga van információt kapni az átadással kapcsolatos megfelelő garanciákról.  

Ha az érintett személy élni kíván az információhoz való ilyen jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával. 

c) Javítási jog 

A személyes adatok feldolgozásával érintett személyeknek az európai törvényhozás és a szabályozók szerint joga van kérni az adatkezelőtől az őt érintő adatok azonnali helyesbítését. Továbbá az érintettnek joga van arra, figyelembe véve a feldolgozás céljait, hogy kérje a hiányos személyi adatoknak a pótlását, beleértve kiegészítő nyilatkozat tételével. 

Ha az érintett személy élni kíván a javításhoz való jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával. 

d) Törlési jog (jog arra, hogy „elfelejtsenek“) 

A személyi adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai törvényhozás és a szabályozói szervek szerint arra, hogy kérje az adatkezelőtől a vele kapcsolatos személyes adatok azonnali törlését, amikor az alábbi okok valamelyike teljesül és a feldolgozás nem szükséges: 

 • A továbbiakban nincs szükség a személyes adatokra azokból a célokból, amelyekre gyűjtésre vagy más módon feldolgozásra kerültek. 
 • Az érintett személy visszavonta a belegyezését, amelyen az adatfeldolgozás alapult az európai Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés, a) pontjának vagy a 9. cikk 2. bekezdés a) pontjának megfelelően és a feldolgozásnak nincs más jogalapja. 
 • Az érintett személy kifogást emel az adatok feldolgozása ellen az európai Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 21. cikk 1. bekezdésnek megfelelően és a feldolgozásnak nincs olyan jogalapja, amelynek elsőbbsége lenne, vagy az érintett  kifogást emel az adatok feldolgozása ellen az európai Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 21. cikk 2. bekezdésnek megfelelően. 
 • A személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel. 
 • A személyes adatok törlése az uniós jog vagy a tagország nemzeti joga azon jogi kötelezettségeinek a teljesítéséhez szükséges, amelyek az adatkezelőre vonatkoznak.     
 • A személyes adatokat GDPR 8. cikk 1. bekezdése alapján nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték. . 

Ha a fenti okok valamelyike fennáll, és az érintett kéri a TST Logistik GmbH által tárolt személyes adatainak a törlését, bármikor kapcsolatba léphet ezzel kapcsolatban az adatkezelő alkalmazottjával. A TST Logostik GmbH alkalmazottja elrendeli a törlési kérés azonnali teljesítését. 

Ha a TST Logistik GmbH nyilvánosságra hozta az adatait, és ha cégünk felelős a személyes adatok törléséért, mint a GDPR 17. cikk 1. bekezdése szerinti felelős személy, akkor TST Logistik GmbH megteszi a megfelelő intézkedéseket, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtási költségeket – ideérte a technikai eszközöket is –  annak érdekében, hogy informálja a többi adatkezelőt, akik feldolgozzák a nyilvánosságra hozott személyes adatokat, hogy az érintett személy kérte ezektől az adatkezelőktől, hogy töröljék ki az ezekhez a személyi adatokhoz vagy másolataikhoz vezető összes kapcsolatokat (linkeket), amennyiben nem szükséges a feldolgozásuk. A TST Logistik GmbH alkalmazottja elrendeli a szükséges intézkedéseket minden egyes konkrét esetben. 

e) A feldolgozás korlátozásának joga 

A személyi adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai törvényhozás és a szabályozói szervek szerint arra, hogy kérje az adatkezelőtől a személyes adatok feldolgozásának korlátozását, amikor az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára az adatok pontosságának ellenőrzését. 
 • A feldolgozás jogellenes, de az érintett  nem kívánja az adatok törlését, hanem e helyett követeli használatuk korlátozását. 
 • Az adatkezelőnek nincs többé szüksége a személyes adatok feldolgozására, de az érintett követeli ezeket jogainak érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére. 
 • Az érintett személy kifogást emel a feldolgozás ellen a GDPR 21. cikk, 1. bekezdésének megfelelően, várva az ellenőrzést, amely megállapítja, hogy az adatkezelő törvényes okai előnyt élveznek-e az érintett személy érdekeivel szemben.   

Ha a fent említett feltételek valamelyike teljesül, és az érintett személy a kérni kívánja a TST Logostik GmbH által tárolt személyes adatok korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával. A TST Logistik GmbH alkalmazottja elrendeli a feldolgozás korlátozását.  

 f) Adatátviteli jog 

A személyi adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai törvényhozás és a szabályozói szervek szerint arra, hogy megkapja az adatkezelőtől a vele kapcsolatos személyes adatokat, és amelyeket az adatkezelő rendelkezésére bocsátott strukturált, széles körben használt és gépi olvasásra alkalmas formátumban. Joga van továbbá átadnia ezeket az adatokat más adatkezelőnek, anélkül, hogy  az adatkezelőnek, akinek a személyes adatokat rendelkezésre bocsátotta ezt megakadályozná, amikor a feldolgozás a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, a) pontjának megfelelő beleegyezésen, vagy a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, b) pontjának megfelelő szerződési kötelezettségen alapul és a feldolgozás automatikusan történik, kivéve ha a feldolgozás közérdekű feladat ellátásához, vagy közhatalom gyakorlásához szükséges, amelyre az adatkezelőt nevezték ki.  

Ezen kívül a GDPR 20. cikk, 1. bekezdése szerinti adatátviteli jog gyakorlása során az érintettnek joga van arra, hogy a személyes adatokat egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsák, amikor ez műszakilag megoldható, és amikor ez nem befolyásolja kedvezőtlenül más személyek jogait és szabadságait.  

Az érintett személy bármikor kapcsolatba léphet a TST Logistik GmbH alkalmazottjával, ha érvényesíteni akarja az adatátviteli jogát.  

g) A kifogás joga 

A személyes adatok feldolgozásával érintett személynek joga van az európai törvényhozás és a szabályozói szervek szerint arra, hogy bármikor kifogást emeljen a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen az adott helyzetből adódó okokból a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés e) pontja alapján. Ez vonatkozik a fent említett rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. 

Kifogás esetén a TST Logistik GmbH megszünteti a személyes adatok feldolgozását. Hacsak nem bizonyítja be, hogy meggyőző törvényi rendelkezések vannak érvényben a feldolgozásra, amelyek előnyt élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy a feldolgozás célja jogi igények megállapítása, gyakorlása vagy védelme. 

Ha a TST Logistik GmbH a személyes adatokat postai reklámküldemények céljára dolgozza fel, az érintetnek joga van bármikor tiltakozni a személyes adatainak ilyen célra történő felhasználása ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen jellegű reklámmal kapcsolatos. Amikor az érintett tiltakozik a TST Logistik GmbH-nál a személyes adatainak postai reklámküldés céljára való feldolgozása ellen, TST Logistik GmbH a továbbiakban nem fogja feldolgozni a személyes adatait ilyen célra. 

Ezen kívül amennyiben TST Logistik GmbH tudományos, történeti vagy statisztikai célokból dolgozza fel a személyes adatokat az EU Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 89. cikk 1. bekezdésének megfelelően, az érintettnek joga van a konkrét helyzete alapján tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen, kivéve, ha az ilyen feldolgozás közérdekű feladat teljesítéséhez szükséges. 

Tiltakozási jogának érvényesítése érdekében az érintett felveheti közvetlenül a kapcsolatot a TST Logistik GmbH alkalmazottjához vagy más munkatárshoz.  Ezen kívül az érintett személy gyakorolhatja kifogásolási jogát automatikus műszaki eljárásokkal révén is az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatások használatának értelmében és az Európai Tanács és Parlament 2002/58/ЕK sz. Irányelvétől függetlenül. 

gy) Automatikusan hozott egyedi döntések, beleértve profilakotás 

A személyes adatok feldolgozásával érintett személynek joga van az európai törvényhozás és a szabályozói szervek szerint arra, hogy ne legyen alávetve csak automatizált döntésen alapuló feldolgozásnak, beleértve a profilalkotást is, amely jogi következményekkel jár az érintettre nézve, vagy hasonló módon jelentősen érinti őt, kivéve ha a döntés: (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges,  (2) az uniós vagy tagállami jogszabályok megengedik, és amelyeket alkalmazni kell az adatkezelőre vonatkozóan, valamint ezek a jogszabályok megfelelő intézkedéseket írnak elő az érintettek jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek a megvédésére, (3) az érintett személy kifejezett belegyezésével történik.  

Ha a határozat (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges (2) az érintett kifejezett beleegyezésével történik, TST Logostik GmbH megfelelő intézkedéseket tesz az érintettek jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek a megvédésére, beleértve minimum az adatkezelő részéről történő emberi beavatkozás jogát, saját álláspontjának kifejtésére és a határozat vitatására vonatkozó jogát. 

Ha az érintett érvényesíteni kívánja az automatizált határozatokkal kapcsolatos jogát, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával. 

h) Az adatvédelmi beleegyezés visszavonása 

A személyes adatok feldolgozásával érintett személyeknek az európai irányelv és a szabályozó hatóság által biztosított joguk van bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozásához szükséges beleegyezésüket. 

Ha az érintett élni kíván a beleegyezés visszavonására vonatkozó jogával, bármikor felveheti a kapcsolatot e kérdésben az adatkezelő alkalmazottjával. 

 1. Adatvédelmi szabályzat a Google Analytics használatánál (névtelenítési funkcióval)

Az adatkezelő ezen a weboldalon Google Analytics elemet integrált (névtelenítési funkcióval). A   Google Analytics egy webes elemzési szolgáltatás. A web elemzés a weboldal látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok vizsgálatát, gyűjtését és értékelését jelenti.  Egyebek között a webes elemző szolgáltatás adatokat gyűjt össze arról, hogy adott érintett személy melyik weboldalról lépett be adott weboldalra (az un. küldő URL cím (referrer)), a weboldal mely aloldalaihoz kapott hozzáférést, vagy milyen gyakran és mennyi ideig látogatott meg adott aloldalt. A webes elemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és az internet hirdetések költségeinek és hasznának elemzésére használják. 

Google-Analytics szolgáltatás üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Az adatkezelő a Google Analytics webes elemzéshez „_gat._anonymizeIp“ alkalmazást használ. . Ezen alkalmazással a Google lerövidíti és névteleníti az érintett internet kapcsolatának IP címét, ha a weboldalunkhoz való hozzáférés az EU egyik tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes államától származik. 

A  Google-Analytics elem célja, hogy elemezze a látogatókat a weboldalunkon. A Google többek között felhasználja a kapott adatokat és információt a weboldalunk használatának értékeléséhez, online jelentések készítésére, amelyek mutatják a honlapunkon végzett tevékenységeket, és más szolgáltatásokat nyújtanak honlapunk használatához.  

A Google Analytics sütiket használ az érintett informatikai technológiai rendszerében. Az előzőekben megmagyaráztuk, mik a sütik. A sütik használatával a Google engedélyezi weboldalunk használatának az elemzését. Az adatkezelő által kezelt bármely adott weboldal betöltése révén, amelyen Google-Analytics elem van integrálva, az érintett személy informatikai technológiai rendszerében lévő böngésző automatikusan parancsot kap a megfelelő  Google-Analytics elem révén arra, hogy a Google-nak adatokat küldjön online elemzés céljára. Ennek a technikai folyamatnak a részeként Google információt kap a személyes adatokról, például az érintett IP címéről, amely arra szolgál, hogy Google felismerje a látogatók eredetét, és nyomon kövesse kattintásaikat, és ennek következtében lehetőséget ad a megfelelő jutalékok rendezésére.  

A süti tárolja a személyes adatokat, mint például a hozzáférésnek az idejét és helyét, ahonnan a hozzáférés megtörtént, és azt, hogy az érintett milyen gyakran látogatja meg a weboldalunkat. A weboldalunk minden egyes látogatása során ezek a személyes adatok, beleértve az érintett által használt internet kapcsolat IP címe, elküldésre kerülnek a Google-nak az USÁ-ba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. Meghatározott körülmények mellett a Google rendelkezésre bocsáthatja ezeket az összegyűjtött személyes adatokat harmadik fél számára. 

Amint az előzőekben leírásra került, az érintett személy megakadályozhatja a sütiknek a weboldalunk által történő használatát az általa használt böngésző megfelelő beállításaival, és ezzel állandóan letilthatja a süti használatát. Az alkalmazott böngésző ilyen beállítása megakadályozza a Google számára, hogy sütiket állítson be az érintett informatikai technológiai rendszerére. Ezen kívül a Google Analytics által beállított sütit bármikor ki is lehet törölni az internet böngészőn keresztül vagy más szoftver programmal. 

Továbbá az érintettnek lehetősége van a weboldalunk használatával kapcsolatos, a Google Analytics által létrehozott adatok gyűjtésének megtagadására és megakadályozására. Ehhez az érintett személynek le kell töltenie és telepítenie a böngésző alkalmazást (Browser-Add-On) ezen a linken keresztül: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ez a böngésző alkalmazás (Browser-Add-On) informálja a Google Analytics a JavaScript-en keresztül, hogy nem továbbíthatók adatok és információk a Google Analytics-nek a weboldalak látogatottságáról.  A böngésző alkalmazás telepítését (Browser-Add-On) a Google tiltakozásként fogja fel. Amennyiben az érintett személy informatikai rendszerét később törlik, formázzák, vagy újratelepítik, az érintett személynek újból kell telepítenie a böngésző alkalmazást (Browser-Add-On) a Google Analytics letiltásához. Ha az érintett vagy az irányítása alatt lévő más személy eltávolítja, vagy letiltja a böngésző alkalmazást (Browser-Add-On), később újra telepítheti, vagy újra aktiválhatja a böngésző alkalmazást (Browser-Add-On). 

További információk és a Google érvényben lévő adatvédelmi irányelvei megtalálhatók az alábbi linken: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/de.html. oldalon. A Google Analytics részletesebb ismertetése a https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ címen található. 

 1. AYouTube használatára vonatkozó adatvédelmi irányelvek 

Az adatkezelő YouTube komponenseket integrált erre a weboldalra. A YouTube egy internetes video portál, amely lehetővé teszi a video kiadók számára, hogy ingyen tegyenek fel video klipeket, és a felhasználók számára, hogy ingyen megtekinthessék, értékeljék és kommentálják ezeket. YouTube lehetővé teszi az összes típusú videó közzétételét, ezért ezen az internet portálon keresztül meg lehet nézni egész filmeket, tv adásokat, zenei videókat, trailereket, vagy videókat, amelyeket maguk a felhasználók készítettek. 

A YouTube-ot üzemeltető operátor: YouTube е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLCn, amely a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA leányvállalata. 

Az adatkezelő által kezelt bármely adott weboldal beltöltése révén, amelyen  YouTube komponens (YouTube videó) van integrálva, az érintett személy informatikai technológiai  rendszerében lévő böngésző automatikusan parancsot kap a megfelelő  YouTube komponens révén arra, hogy letöltse a YouTube-ról a megfelelő YouTube komponens képét. További információ a YouTube-ról az alábbi oldalon található: https://www.youtube.com/yt/about/de/. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a YouTube és Google információt kapnak arról, hogy az érintett személy melyik konkrét részét látogatta meg a weboldalunknak.  

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezett a YouTube-ra is, a YouTube videót tartalmazó aloldal betöltésekor YouTube felismeri, hogy a weboldalunk melyik konkrét aloldalát látogatta meg az érintett személy. Ezt az információt a YouTube és a Google gyűjti össze, és az érintett személy YouTube profiljával hozza összeköttetésbe. 

A YouTube komponenseken keresztül a YouTube és a Google mindig kapnak információt arról, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, ha a weboldalunk betöltésének pillanatában az érintett belépett a в YouTube-ra; Ez megtörténik függetlenül attól, hogy az érintett klikkelt-e YouTube videóra vagy sem. Amennyiben az érintett nem kívánja, hogy ilyen információt kapjon a YouTube és a Google, megakadályozhatja az információ küldését, ha a weboldalunk beöltése előtt kilép a YouTube profiljáról. 

A személyes adtoknak a  YouTube és a Google részéről történő gyűjtése, feldolgozása és felhasználása a YouTube közzétett adatvédelmi irányelveiben kerültek leírásra, amelyek az alábbi címen érhetők el: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

 1. A feldolgozás jogi alapja

A cégünk által végzett feldolgozási műveletek jogalapjaként az EU Általános adatvédelmi rendelete 6. cikk 1. bek. a ) pontja szolgál, melyek során hozzájárulást kérünk a feldolgozás adott, konkrét céljára. Amennyiben az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, mint például az áruk értékesítéséhez vagy bármilyen más szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás nyújtásához szükséges feldolgozási műveletek esetében, a feldolgozás az EU Általános adatvédelmi rendelete 6. cikk 1. bek. b) pontján alapul. Ugyanez vonatkozik a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges feldolgozási műveletekre is, mint például termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó megkeresés esetén. Ha cégünkre olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely megköveteli a személyes adatok feldolgozását, mint például az adókötelezettség teljesítése, ilyen esetekben a feldolgozás a EU Általános adatvédelmi rendelete 6. cikk 1. bek. c) pontján alapul. Ritkán előfordulhat, hogy a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelmében szükséges. Ez lenne például az a helyzet, amikor az üzemünkbe látogató személy megsérül, és ezért a nevét, életkorát, egészségbiztosítását, vagy más létfontosságú információt át kell adni egy orvosnak, kórháznak, vagy harmadik félnek. Ez az adatfeldolgozás az EU Általános adatvédelmi rendelete 6. cikk 1. bek. d) pontján alapul. Végső soron a feldolgozási műveletek alapulhatnak az EU Általános adatvédelmi rendelete 6. cikk 1. bek. f) pontján is. Ezen a jogalapon alapulnak azok a feldolgozási műveletek, amelyek nem sorolhatok a fentiekben felsorolt jogalapok egyikébe sem, amikor a feldolgozás az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek számunkra, mert azokat az európai jogalkotás kifejezetten említette, amely szerint jogos érdeket lehet feltételezni, ha az érintett az adatkezelő ügyfele. (EU Általános adatvédelmi rendelete 47.preambulum bekezdés, 2. mondat). 

 1. A feldolgozáshoz valójogos érdekek, amelyeket az adatkezelő vagy harmadik személy szemmel tartanak  

Amennyiben az adatfeldolgozás az EU Általános adatvédelmi rendelete 6. cikk 1. bek. f ) pontján alapul, a mi jogos érdekünk, hogy a gazdasági tevékenységünket minden munkatársunk és részvényeseink javára végezzük. 

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó kritérium a megfelelő törvényes megőrzési időszak. A határidő lejárta után a megfelelő adatokat rendszeresen töröljük, amennyiben a továbbiakban nem szükségesek a szerződés előkészítéséhez vagy teljesítéséhez. 

 1. Jogi vagy szerződéses rendelkezések a személyes adatok rendelkezésre bocsátására;Szerződéskötés szükségessége; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok rendelkezésre bocsátására; A rendelkezésre bocsátás elmulasztásának esetleges következményei  

Tájékoztatni szeretnénk Önt arról, hogy egyes esetekben a személyes adatok rendelkezésre bocsátását részben törvény írja elő (például az adótörvény előírásai) vagy szerződéses megállapodásból származhat (például a megfelelő szerződő fél adatai).
Időnként szükségessé válhat a szerződés megkötése érdekében, hogy az érintett személy személyes adatokat szolgáltasson számunkra, amelyeket utána nekünk fel kell dolgoznunk.  Például az érintett személynek rendelkezésre kell bocsátania a személyes adatait, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt jelentené, hogy az érintettekkel nem lehet szerződést kötni.
Mielőtt az érintett személy megadná a személyes adatait, fel kell vennie a kapcsolatot a munkatársunkkal. A munkatársunk tájékoztatja az érintettet arról, hogy a konkrét esetben szükséges-e a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez, törvény vagy szerződés írja-e elő, kötelező-e a személyes adatok megadása és milyen következményei lehetnek a személyes adatok rendelkezésre bocsátásának az elmulasztása. 

 1. Az automatizált döntéshozatal megléte

Mint felelős vállalat, mi tartózkodunk az automatizált döntéshozataltól vagy a profilalkotástól. 

A jelen adatvédelmi szabályzatot a Német Adatvédelmi Társaság GmbH adatvédelmi generátora hozta létre, amely müncheni külső adatvédelmi tisztviselőként működik, együttműködve Christian Solmecke adatvédelmi jogi ügyvéddel.