Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych 

Bardzo się cieszymy z Państwa zainteresowania naszą firmą. Kierownictwo firmy TST Logistik GmbH przykłada bardzo dużą wagę do problematyki ochrony danych. Zasadniczo korzystanie ze stron internetowych firmy TST Logistik GmbH jest możliwe bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak jeśli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy poprzez naszą stronę internetową, wtedy przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. W przypadku, jeśli taka konieczność zaistnieje, lecz brak jest podstawy prawnej dla przetwarzania danych, prosimy osobę, której dane dotyczą, o udzielenie zgody. 

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu, odbywa się zawsze zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz z krajowymi przepisami o ochronie danych obowiązującymi spółkę TST Logistik GmbH. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasza firma pragnie przekazać do wiadomości publicznej informacje na temat rodzaju, zakresu i celu zbieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Niniejsze oświadczenie ma również na celu poinformowanie osób, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach. 

Firma TST Logistik GmbH, będąca administratorem danych osobowych, wdrożyła liczne działania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie pełnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Mimo to systemy transmisji danych w Internecie mogą wykazywać pewne luki w zakresie bezpieczeństwa, uniemożliwiające zapewnienie całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może samodzielnie zadecydować o przekazaniu nam swoich danych osobowych przy użyciu sposobów alternatywnych, na przykład przez telefon. 

 1. Definicjepojęć 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy TST Logistik GmbH opiera się na terminologii, używanej przez organ ustawodawczy i regulacyjny Unii Europejskiej przyjmując Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO (GDPR). Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych powinno być łatwe do odczytania i zrozumienia zarówno dla publiczności, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić zastosowaną terminologię. 

Wraz z innymi informacjami w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy następujących terminów: 

a)  Dane osobowe 

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osoby, której dane dotyczą”). Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 

b)    Osoba, której dane dotyczą 

Osobą, której dane dotyczą jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych; 

c)    Przetwarzanie 

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

d)    Ograniczenie przetwarzania 

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;  

e)    Profilowanie 

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;  

f)     Pseudonimizacja 

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;  

g)    Administrator danych osobowych (ADO) 

Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, urząd publiczny, agenda lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych. Dyrektywa umożliwia również wyznaczenie administratora przez przepisy wspólnotowe lub krajowe (lub tylko określenie zasad jego wyznaczania), jeżeli cele i sposoby przetwarzania danych są określone w ustawach i innych przepisach Wspólnoty lub kraju członkowskiego; 

h)    Podmiot przetwarzający 

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, urząd publiczny, agenda lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora; 

i)      Odbiorca 

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agenda lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; 

j)      Strona trzecia 

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agenda lub inny organ niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;  

k)    Zgoda 

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych; 

 1. Nazwa i adres administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), pozostałych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych postanowień o charakterze przepisów ochrony danych osobowych jest: 

TST Logistik GmbH 

Medipark 2 

83088 Kiefersfelden 

Niemcy 

Tel.: 08033/30230-0 

E-Mail: office@tstlogistik.com 

Strona internetowa:www.tstlogistik.com 

 1. Nazwa i adres przedstawiciela administratora danych osobowych 

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest: 

Mario Partell 

Marox GmbH & Co. KG 

Tiroler Str. 10/7 

6322 Kichbichl 

Austria 

Tel.: 08033/30230-0 

E-Mail: privacy@marox.at 

Strona internetowa:www.marox.at 

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnej chwili skontaktować się z naszym przedstawicielem w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania i sugestie dotyczące ochrony danych osobowych. 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)

Witryny internetowe spółki TST Logistik GmbH stosują pliki cookies. Są to pliki tekstowe, archiwizowane i zapisywane przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym. 

Liczne witryny internetowe i serwery stosują pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwane cookie-ID. Cookie-ID stanowi niepowtarzalny identyfikator pliku cookie, składający się z ciągu znaków, dzięki któremu witryny internetowe i serwery można przyporządkować do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano dany plik cookie. Pozwala to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom na odróżnianie indywidualnej przeglądarki danej osoby od innych przeglądarek internetowych, zawierających inne pliki cookie. Niepowtarzalny identyfikator pozwala na rozpoznanie i identyfikację określonej przeglądarki internetowej. 

Dzięki zastosowaniu plików cookie firma TST Logistik GmbH może udostępnić użytkownikom swojej witryny usługi bardziej przyjazne użytkownikom, co nie byłoby możliwe bez wykorzystania plików cookie. 

Dzięki plikom cookie możliwa jest optymalizacja informacji i ofert na naszej witrynie internetowej pod kątem użytkownika. Jak wspomniano wyżej, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Rozpoznanie to ma na celu ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Przykładowo, użytkownik witryny internetowej stosującej pliki cookies, nie musi przy każdej wizycie na tej stronie podawać ponownie swoich danych dostępu, ponieważ robi to za niego strona internetowa i plik cookie, zachowany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły włożone przez klienta do wirtualnego koszyka przy użyciu pliku cookie. 

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić wykorzystywanie plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej, z której korzysta i tym samym na stałe odmówić zgody na ich stosowanie. Zastosowane już pliki cookie można też w każdej chwili usunąć przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej lub innych programów. Taką możliwość oferują wszystkie popularne przeglądarki. W przypadku deaktywacji plików cookie w Państwa przeglądarce, funkcje naszej witryny internetowej mogą nie być w pełni wykorzystywane. 

 1.  Zbieranie danych i informacji o charakterze ogólnym

Przy każdym otwarciu naszej strony internetowej przez daną osobę lub automatyczny system firma TST Logistik GmbH zbiera szereg ogólnych danych i informacji, które są zapisywane w plikach dziennika (Logfiles) serwera. Zbierane informacje mogą obejmować: (1) typy i wersje przeglądarek, z których korzysta użytkownik, (2) system operacyjny użytkownika, (3) dostawcę usług internetowych użytkownika (tzw.URL adres (referrer)), (4) podstrony internetowe, na które użytkownik zostaje przekierowany z naszej witryny internetowej, (5) datę i godzinę wejścia na stronę internetową, (6) adres IP, (7) dostawcę usług internetowych systemu mającego dostęp do naszej strony oraz (8) pozostałe dane i informacje o podobnym charakterze, służące ochronie w przypadku ataków na nasze systemy IT. 

Wykorzystując niniejsze dane i informacje o charakterze ogólnym, TST Logistik GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat danej osoby. Informacje te są pozyskiwane w celu: (1) poprawnego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści zawartych na naszej stronie internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia trwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych oraz funkcjonowania naszej strony z technicznego punktu widzenia, oraz (4) możliwości udostępnienia informacji potrzebnych organom ścigania w przypadku ataku cybernetycznego. Niniejsze dane i informacje, zbierane w sposób anonimowy, poddawane są zatem przez TST Logistik GmbH analizie statystycznej, a jednocześnie działania te mają na celu zwiększenie ochrony danych i ich bezpieczeństwa w naszej firmie, aby zagwarantować optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika (Logfiles) serwera zapisywane są oddzielnie od wszystkich danych osobowych podawanych przez osobę, której te dane dotyczą. 

 1. Rutynowe usuwanie i blokowanie dostępu do danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której te dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu związanego z przechowywaniem lub jeśli przewiduje to europejski ustawodawca lub inny ustawodawca w przepisach prawa, którym podlega administrator danych. 

W przypadku, kiedy przestanie istnieć cel, w którym dane są przechowywane lub w przypadku upływu terminu przechowywania przewidzianego przez europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo i zgodnie z przepisami prawa blokowane lub usuwane. 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

a)  Prawo do uzyskania potwierdzenia 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane jej przez europejskiego ustawodawcę prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z niniejszego prawa do uzyskania potwierdzenia, może się ona w dowolnym momencie zwrócić do pracownika administratora danych. 

b)  Prawo informowania  

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane jej przez europejskiego ustawodawcę prawo w dowolnym momencie do uzyskania nieodpłatnej informacji od administratora danych o przechowywanych danych osobowych oraz kopię tej informacji. Ponadto europejski prawodawca i organ regulacyjny musi przekazać osobie, której dane dotyczą, następujące informacje:  

 • cele, w których przetwarzane są dane osobowe; 
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych; 
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; w szczególności odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych; 
 • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych, lub jeśli podanie konkretnych informacji w tym zakresie nie jest możliwe, kryteria ustalania tego okresu;  
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego; 
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; 
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o tym, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje o odpowiednich gwarancjach związanych z przekazywaniem. 

Jeśli dana osoba chciałaby skorzystać z niniejszego prawa dostępu, może się ona w każdej chwili zwrócić do pracownika administratora danych osobowych. 

c)  Prawo do sprostowania danych 

Każda osoba, której dane dotyczą, dotknięta przetwarzaniem danych osobowych, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego, żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

Jeżeli osoba zainteresowana pragnie skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora. 

d) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane jej przez europejskiego ustawodawcę prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności oraz jeśli przetwarzanie nie jest konieczne: 

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 RODO. 
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego prawem unijnym lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. 
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO. 

Jeśli wystąpi jeden z powodów, o których mowa powyżej i osoba, której dane dotyczą, chciałaby spowodować usunięcie danych przechowywanych przez TST Logistik GmbH, może się ona zwrócić w każdej chwili do pracownika administratora danych osobowych. Na polecenie pracownika TST Logistik GmbH żądanie usunięcia danych osobowych zostanie niezwłocznie wykonane.  

W przypadku jeśli firma TST Logistik GmbH upubliczniła dane osobowe i jeśli nasza firma będąca administratorem danych osobowych zobowiązana jest do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, TST Logistik GmbH z uwzględnieniem dostępnej technologii oraz kosztów realizacji podejmie racjonalne działania, obejmujące środki techniczne, w celu poinformowania administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe, o żądaniu osoby, której dane dotyczą, w zakresie usunięcia wszelkich łączy do tych danych, kopii tych danych osobowych lub ich replikacji, jeśli przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik TST Logistik GmbH zleci działania niezbędne w konkretnym przypadku. 

e)  Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane jej przez europejskiego ustawodawcę prawo do żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: 

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła wobec przetwarzania sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

Jeśli wystąpi jeden z warunków, o których mowa powyżej i osoba, której dane dotyczą, chciałaby spowodować ograniczenie danych osobowych przechowywanych przez TST Logistik GmbH, może się ona w każdej chwili zwrócić do pracownika administratora danych osobowych. Pracownik TST Logistik GmbH wyda polecenie ograniczenia przetwarzania danych. 

f)  Prawo do przenoszenia danych 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane jej przez europejskiego ustawodawcę prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi.  

Ponadto ma ona prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

Ponadto, wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych.  

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zwrócić się do pracownika TST Logistik GmbH. 

g)  Prawo do sprzeciwu 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane jej przez europejskiego ustawodawcę prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. d) lub e) RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.  

W przypadku wyrażenia sprzeciwu TST Logistik GmbH nie będzie więcej przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez TST Logistik GmbH na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu i reklamy. Dotyczy to również profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec TST Logistik GmbH w zakresie przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, TST Logistik GmbH nie będzie więcej przetwarzać danych osobowych do takich celów.  

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma ponadto prawo wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

W celu dochodzenia prawa do sprzeciwu osoba, której dotyczą dane osobowe, może się w każdej chwili zwrócić bezpośrednio do pracownika firmy TST Logistik GmbH lub do innego pracownika. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.  

 1. h)Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Ust. 1 nie ma zastosowania a) jeżeli ta decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem; b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. 

W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c), TST Logistik GmbH wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. 

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw w związku z podejmowaniem decyzji zautomatyzowanych, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych osobowych. 

i) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane jej przez europejskiego ustawodawcę prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z niniejszego prawa do wycofania zgody, może się ona w każdej chwili zwrócić do pracownika administratora danych osobowych. 

 1. Polityka prywatności dotycząca użytkowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator danych osobowych zintegrował na tej stronie składnik Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witryny. Między innymi usługa analizy sieci zbiera dane, na które strona internetowa zainteresowana trafiła na stronę internetową (tzw. Osoby odsyłające), do której podstrony strony internetowej uzyskano dostęp oraz jak często i na jaką długość pobytu była oglądana podstrona. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści reklam internetowych. 

Firma obsługująca składnik Google Analytics to Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Administrator danych osobowych wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tego dodatku adresy IP dostępu do Internetu osoby, której dane dotyczą, zostaną skrócone i zanonimizowane przez Google, jeśli dostęp do naszej witryny pochodzi od państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub od innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływów użytkowników w naszej witrynie. Google korzysta między innymi z danych i informacji uzyskanych w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online przedstawiających działania na naszych stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny. 

Google Analytics wykorzystuje plik cookie w systemie informatycznym danej osoby. Pliki cookie zostały już wyjaśnione powyżej. Za pomocą tego pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej witryny. Za każdym razem, gdy administrator uzyskuje dostęp do jednej ze stron tej witryny, a moduł Google Analytics został zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby zainteresowanej jest automatycznie inicjowana przez odpowiedni komponent Google Analytics do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google będzie świadomy danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, które służą między innymi Google do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie umożliwiają rozliczenia prowizji. 

Plik cookie przechowuje informacje umożliwiające identyfikację osób, takie jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość odwiedzin strony przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W pewnych okolicznościach Google może przekazywać takie dane osobowe, zebrane w procesie technicznym, stronom trzecim. 

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale zaprzeczać ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. 

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics i uniemożliwiać ich gromadzenie w związku z korzystaniem z tej witryny i przetwarzaniem tych danych przez Google. Aby to zrobić, osoba musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki (Browser-Add-On) na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki (Browser-Add-On) informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane ani informacje o odwiedzinach w witrynie nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku przeglądarki (Browser-Add-On) jest uważana przez Google za sprzeczność. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek przeglądarki (Browser-Add-On), aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki (Browser-Add-On) zostanie odinstalowany lub wyłączony przez osobę, której dane dotyczą, lub dowolną inną osobę, znajdującą się w jej obszarze kontroli, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne aktywowanie dodatku przeglądarki (Browser-Add-On). 

Dodatkowe informacje i zasady ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/oraz  

http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest objaśniony bardziej szczegółowo na stronie https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ 

 1. Politykaprywatności w zakresie korzystania z YouTube 

Na tej stronie administrator ma zintegrowane komponenty YouTube. YouTube to najpopularniejszy serwis internetowy na świecie, umożliwiający darmowe umieszczanie i odtwarzanie klipów wideo oraz ich bezpłatne oglądanie, recenzowanie i komentowanie przez użytkowników. YouTube pozwala na publikację wszystkich rodzajów filmów, dzięki czemu dostępne są zarówno pełne transmisje filmowe i telewizyjne, jak i teledyski, zwiastuny lub filmy tworzone przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego. 

Firma obsługująca YouTube to YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, STANY ZJEDNOCZONE. YouTube LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE. 

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez administratora, i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana aby pobrać wyświetlacz odpowiedniego komponentu YouTube.   

Więcej informacji na temat YouTube można uzyskać pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/de/. Podczas tej procedury technicznej YouTube i Google zyskują wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedziła osoba, której dane dotyczą. 

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie YouTube, YouTube rozpoznaje po każdym wywołaniu do podstrony zawierającej wideo z YouTube, która konkretna podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Te informacje są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą. 

YouTube i Google zawsze będą otrzymywać informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do YouTube w momencie uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film w YouTube, czy nie. Jeśli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może to uniemożliwić transmisję przez wylogowanie się ze swojego konta YouTube przed wywołaniem naszej witryny. 

 

Przepisy dotyczące ochrony danych YouTube, dostępne pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez serwis YouTube i Google. 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. a RODO stanowi dla naszej firmy podstawę prawną operacji przetwarzania, w przypadku których uzyskujemy zgodę na przetwarzanie danych w konkretnym celu. Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak na przykład w przypadku operacji przetwarzania, niezbędnych w celu dokonania dostawy towarów lub wykonania innego świadczenia lub świadczenia wzajemnego, podstawą przetwarzania jest art. 6 l lit. b RODO. To samo obowiązuje w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do wykonania działań przed zawarciem umowy, np. w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli na naszej firmie ciąży prawny obowiązek, w wyniku którego konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, na przykład w celu spełnienia obowiązków podatkowych, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 l lit. c RODO.  

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Taka sytuacja mogłaby na przykład mieć miejsce w przypadku, gdyby osoba odwiedzająca nasz zakład uległa zranieniu, co skutkowałoby koniecznością przekazania informacji takich jak nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub innych informacji istotnych dla ochrony życia tej osoby lekarzowi, szpitalowi lub innym osobom trzecim. W takim przypadku podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 l lit. d RODO. Konieczność przetwarzania danych może wynikać również z art. 6 l lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się operacje przetwarzania nie objęte żadną z powyższych regulacji, niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Tego rodzaju operacji przetwarzania danych możemy dokonywać ze względu na fakt ich zaakcentowania przez europejskiego ustawodawcę. Taki prawnie uzasadniony interes może według niego istnieć na przykład, gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO). 

 1. Uzasadnione interesy dotyczące przetwarzania danych, którymi kieruje się administrator lub osoba trzecia

Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na artykule 6 I lit. f RODO, nasz uzasadniony interes polega na wykonywaniu naszej działalności w celu zapewnienia pomyślności wszystkim naszym pracownikom i udziałowcom. 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie jest już konieczne do wypełnienia umowy lub rozpoczęcia umowy. 

 1. Regulacje dotyczące udostępniania danych osobowych, wynikające z przepisów prawa lub umowy; wymóg udostępnienia związany z zawarciem umowy; zobowiązanie osoby, którejdane dotyczą, do udostępnienia ich; możliwe skutki braku udostępnienia  

Zwracamy uwagę, że udostępnienie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze kontraktowym). Czasami przy zawieraniu umowy wymagane jest udostępnienie danych osobowych przez osobę, której te dane dotyczą i które następnie wymagają przetworzenia przez nas. 

Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do udostępnienia nam swoich danych osobowych na przykład w sytuacji, w której nasza firma zawiera z nią umowę. Brak udostępnienia danych osobowych skutkowałby brakiem możliwości zawarcia umowy z osobą, której te dane dotyczą.
Przed udostępnieniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, ma ona obowiązek zwrócić się do naszego pracownika. 

Pracownik wyjaśni osobie, której te dane dotyczą, jej konkretny przypadek oraz czy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa czy z postanowień umowy i czy jest konieczne do zawarcia umowy, a także, czy udostępnienie danych osobowych jest obowiązkowe i jakie skutki mogłoby mieć ich nieudostępnienie. 

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Jako odpowiedzialna firma rezygnujemy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.  

Niniejsza Polityka prywatności została wygenerowana przez Generatora Polityki Prywatności DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który prowadzi audyty zewnętrzne ochrony danych w Monachium, we współpracy z Christian Solmecke, prawnik ds. ochrony danych osobowych.