Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

Váš záujem o našu spoločnosť si vážime. Ochrane osobných údajov rikladá vedenie TST Logistik GmbH veľký význam. V podstate používanie internetových stránok TST Logistik GmbH je možné aj bez poskytovania akýchkoľvek osobných údajov. V prípade, že dotknutá osoba chce používať osobitné firemné služby prostredníctvom našej webovej stránky, spracúvanie osobných údajov bude pravdepodobne nevyhnutné. V prípade nevyhnutnosti spracúvať osobné údaje a na spracúvanie nie je právny základ, zásadne žiadame o súhlas dotknutej osoby. 

Spracúvanie osobných údajov, akým je napríklad meno, adresa, elektronická pošta (e-mailová adresa) alebo telefónne číslo dotknutej osoby, sa vždy vykonáva v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane údajov a v zmysle osobitných tuzemských ustanovení o ochrane osobných údajov platných pre TST Logistik GmbH. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov si naša spoločnosť dovoľuje informovať verejnosť o podstate, rozsahu a cieľoch zhromažďovania, používania a spracúvania osobných údajov zo strany našej spoločnosti. Okrem toho pomocou tohto vyhlásenia informujeme dotknuté osoby o ich právach. 

Ako prevádzkovateľ osobných údajov spoločnosť TST Logistik GmbH vykonáva rozsiahle technické a organizačné opatrenia, aby zaručila čo najlepšiu ochranu osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto internetovej stránky. Napriek tomu pri internetovom prenose údajov je vo všeobecnosti možný výskyt bezpečnostných problémov, pričom sa absolútna ochrana nedá zaručiť. Z tohto dôvodu má každá dotknutá osoba právo nám poskytnuť svoje osobné údaje aj alternatívnym spôsobom, napríklad telefonicky.   

 1. Vymedzenie pojmov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti TST Logistik GmbH je založené na terminológii, ktorú použil Európsky parlament a Rada EÚ pri schválení Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov má byť ľahko čitateľné a pochopiteľné rovnako pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. S cieľom to zabezpečiť, dovoľujeme si vopred vymedziť používané pojmy. 

Okrem ostatných informácií v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov používame najmä tieto pojmy: 

a) Osobné údaje 

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej  fyzickej osoby (dalej len „dotknutá osoba“). Identifikovateľná  fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 

b) Dotknutá osoba 

Dotknutá osoba je akákoľvek  identifikovaná alebo identifikovateľná  fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ osobných údajov. 

c) Spracúvanie 

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie, alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami. 

d) Obmedzenie spracúvania  

Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti. 

e) Profilovanie 

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby, súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom. 

f) Pseudonymizácia 

Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. 

g) Prevádzkovateľ  

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Európskej únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu. 

h) Sprostredkovateľ  

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. 

i) Príjemca 

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt,  ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Európskej únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov. 

j) Tretia strana 

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov. 

k) Súhlas dotkuntej osoby 

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.   

 1. Meno a adresa prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ďalšej legislatívy o ochrane osobných údajov platnej v členských štátoch Európskej únie a ďalších ústanovení vzťahujúcich sa na legislatívu o utajenosti a ochrane osobných údajov, je: 

TST Logistik GmbH 

Medipark 2 

83088 Kiefersfelden 

Deutschland 

Tel.: 08033/30230-0 

e-mail: office@tstlogistik.com 

webová stránka: www.tstlogistik.com   

 1. Meno a adresa sprostredkovateľa

Sprostredkovateľom je: 

Mario Partell 

Marox GmbH & Co. KG 

Tiroler Str. 10/7 

6322 Kichbichl 

Österreich 

Tel.: 08033/30230-0 

e-mail: privacy@marox.at 

webová stránka: www.marox.at  

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek priamo obrátiť na nášho sprostredkovateľa v súvislosti s akýmikoľvek otázkami a návrhmi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. 

 1. Súborycookie 

Internetové stránky spoločnosti TST Logistik GmbH používajú cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa prenášajú a ukladajú do daného počítačového systému prostredníctvom internetového prehliadača.  

Viaceré webové stránky a servéry používajú cookies. Veľa cookies obsahuje tzv. identifikačné číslo (Cookie-ID). Identifikačné číslo je jedinečný unikátny identifikátor súboru cookie. Je tvorený radom symbolov, prostredníctvom ktorých rôzne internetové stránky a servéry možno priradiť ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom je cookie uložený. Toto umožňuje, aby navštevované webové stránky a servéry rozoznali individuálny prehliadač dotknutej osoby spomedzi iných  internetových prehliadačov obsahujúcich cookies. Konkrétny internetový prehliadač možno rozoznať a identifikovať pomocou jedinčného identifikačného čísla cookie. 

Použitím súborov cookie spoločnosť TST Logistik GmbH môže poskytnúť používateľom tejto internetovej stránky ľahko vyžiteľné služby, ktoré nebude možné využívať bez nastavení cookies.  

Prostredníctvom súboru cookie informácie a aplikácie našej internetovej stránky možno optimalizovať na účely uzívateľov. Ako sme už uviedli, súbory cookie nám umožňujú identifikovať používateľov našej internetovej stránky. Cieľom tejto identifikácie je uľahčiť používateľov pri používaní tejto internetovej stránky. Napríklad používateľ internetovej stránky, ktorá používa súbory cookie, nemusí znovu uvádzať svoje prístupové údaje, lebo tieto už boli zaznamenané webovou stránkou a cookies i uložené do počítačového systému používateľa. Ďalším príkladom je súbor cookie nákupného košika v online obchode. Online obchod si pomocou cookie zapamätá výrobky, ktoré zákazník uložil do virtuálneho nákupného košíka.   

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek zabrániť používaniu súborov cookie našou webovou stránkou pomocou príslušného nastavenia na aplikovanom internetovom prehliadači a tým naďalej namietať proti používaniu cookies. Okrem toho už nastavené cookies je možné kedykoľvek vymazať  prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Toto sa dá urobiť pri všetkých používaných internetových prehliadačoch. V prípade, že dotknutá osoba deaktivuje používanie súborov cookie v používanom internetovom prehliadači, je možné, že nie všetky funkčnosti našej internetovej stránky budú plne použiteľné. 

 1. Zhromaždenie(zaznamenávanie) všeobecných údajov a informácií 

Vždy, keď dotknutá osoba alebo automatizovaný systém vyvolá stránku, internetová stránka spoločnosti TST Logistik GmbH zhromažďuje (zaznamenáva) viacere všeobecné údaje a informácie. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú do prístupových súborov (Logfiles) na servéri. Môžu byť zaznamenávané (1) používané druhy priehladačov a verzií, (2) operačný systém používaný prístupovým systémom, (3) internetová stránka, z ktorej sa prístupový systém naviazal na našu webovú stránku (tzv. presmerujúca URL adresa (referrer), (4) interné podpoložky internetových stránok nasmerované prístupovým systémom na našu webovú stránku, (5) dátum a čas návštevy internetovej stránky, (6) IP adresa (IP-адрес), (7) dodávateľ internetových služieb prístupového systému a (8) ďalšie podobné údaje a informácie vzťahujúce sa na ochranu pred rizikom útoku na naše systémy informačných technológií. 

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácié spoločnosť TST Logistik GmbH nevyhodnocuje dotknutú osobu. Uvedené informácie skôr potrebuje najmä na tieto účele: (1) správne prezentovať obsah našej internetovej stránky, (2) optimalizovať našu webovú stránku a jej propagovanie, (3) zaručiť stále fungovanie systémov informačných technológií  a technológie našej internetovej stránky, ako aj (4) umožniť úradom činným v trestnom konaní poskytnutie informácií nevyhnutnch na výkon trestného stíhania v prípade kyberútoku. Tieto anonymne zhromažďované údaje a informácie bude spoločnosť TST Logistik GmbH analyzovať jednak štatisticky, jednak na zvýšenie úrovne ochrany a bezpečnosti údajov v našej spoločnosti, na zabezpečenie optimálnej úrovne ochrany nami spracúvaných osobných údajov. Anonymné údaje prístupových súborov (Logfiles) servéra sa ukladajú oddelene od osobných údajov nahlásených dotknutou osobou. 

 1. Bežnévymazanie a blokovanie osobných údajov 

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov uchovávania alebo v prípade, že takúto dobu stanovil európsky legislatívny a regulačný orgán alebo iný legislatívny úrad, alebo bola stanovená v právnych predpisoch či ustanoveniach, ktorým prevádzkovateľ podlieha. 

V prípade, že zanikne cieľ uchovávania alebo uplynie doba uchovávania stanovená európskym legislatívnym a regulačným orgánom alebo iným legislatívnym úradom, osobné údaje budú blokované alebo bežné vymazané v súlade s legislatívnymi ustanoveniami. 

 1. Práva dotknutej osoby

a) Právo na potvrdenie  

Každá dotknutá osoba má právo, ktoré jej poskytol európsky legislatívny a regulačný orgán, na to, aby získal od prevádzkovateľa osobných údajov potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V prípade, že dotknutá osoba by chcela uplatniť toto právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa.  

b) Právo na informácie 

Každá dotknutá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo, ktoré jej poskytol európsky legislatívny a regulačný orgán, na to, aby kedykoľvek získal bezplatne od prevádzkovateľa informácie o uchovávaných osobných údajoch, ktoré sa jej týkajú, ako aj kópiu týchto informácií. Okrem toho európsky legislatívny a regulačný orgán musí dotknutej osobe poskytnúť aj tieto infoirmácie: 

 • účely spracúvania,  
 • kategórie dotknutých osobných údajov, 
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,  
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie, 
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takému spracúvaniu, 
 • právo podať sťažnosť dozornímu orgánu, 
 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, 
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu 

Okrem toho dotknutá osoba má právo byť informovaná o tom, či boli osobné údaje prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V týchto prípadoch dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu.   

Ak dotknutá osobá bude chcieť uplatniť si právo byť informovaná, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa. 

c) Právo na opravu 

Každá dotknutá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo, ktoré jej poskytol európsky legislatívny a regulačný orgán, na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 

Ak dotknutá osobá bude chcieť uplatniť si právo na opravu, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa.  

d) Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) 

Každá dotknutá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo, ktoré jej poskytol európsky legislatívny a regulačný orgán, dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktorej sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov a nie je potrebné spracúvanie: 

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, 
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, 
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, 
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne, 
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, 
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

V prípade, že sa vyskytol niektorý z vyššie uvedených právnych základov a dotknutá osoba požiada o vymazanie osobných údajov uchovávaných spoločnosťou TST Logistik GmbH, môže sa kedykoľvek v tejto záležitosti obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec spoločnosti TST Logistik GmbH zaobstára neodkladne splnenie požiadavky o vymazanie. 

V prípade, že spoločnosť TST Logistik GmbH  zverejnila osobné údaje a ako prevádzkovateľ podľa článku 17 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov je naša spoločnosť povinná vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení vykoná TST Logistik GmbH primerané opatrenia, vrátane technických opatrení, aby informovala ďalších prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje alebo ich kópiu alebo repliky, pokiaľ nie je nevyhnutné spracúvanie. Zamestnanec spoločnosti TST Logistik GmbH zaobstára nevyhnutné úkony pre každý konkrétny prípad.  

e) Právo na obmedzenie spracúvania 

Každá dotknutá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo, ktoré jej poskytol európsky legislatívny a regulačný orgán, na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: 

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, 
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, 
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.   

V prípade, že sa vyskytol niektorý z vyššie uvedených prípadov a dotknutá osoba požiada o obmedzenie spracúvania osobných údajov uchovávaných spoločnosťou TST Logistik GmbH, môže sa kedykoľvek v tejto záležitosti obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec spoločnosti TST Logistik GmbH zaobstára obmedzenie spracúvania. 

f) Právo na prenosnosť údajov 

Každá dotknutá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo, ktoré jej poskytol európsky legislatívny a regulačný orgán, získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dotknutá osoba má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejenej moci zverenej prevádzkovateľovi.  

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa článku 20 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a toto právo nemá nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.  

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek obrátiť na zamestnanca spoločnosti TST Logistik GmbH, aby uplatnila právo na prenosnosť údajov.   

g) Právo namietať 

Každá dotknutá osoba má právo, ktoré jej poskytol európsky legislatívny a regulačný orgán, aby kedykoľvek namietala z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.  

V prípade namietania spoločnosť TST Logistik GmbH nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.  

V prípade, že spoločnosť TST Logistik GmbH spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov  na účely takéhoto marketingu a propagovania. Toto sa týka aj profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta pred spoločnosťou TST Logistik GmbH proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje na také účely už spoločnosť TST Logistik GmbH nesmie spracúvať. 

Ak spoločnosť TST Logistik GmbH spracúva osobné údaje na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely na základe článku 89 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, pokiaľ nie je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme. 

Dotknutá osoba sa môže priamo obrátiť na zamestnanca spoločnosti TST Logistik GmbH, prípadne iného pracovníka, aby si uplatnila právo namietať. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na Smernicu 2002/58/ЕS dotknutá osoba si môže uplatniť právo namietať prostredníctvom automatizovaných prostiedkov a za využitia technických špecifikácií. 

h) Automatizované infividuálne rozhodovanie vrátane profilovania 

Každá dotknutá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo, ktoré jej poskytol európsky legislatívny a regulačný orgán, aby získala osobné údaje, na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, okrem prípadov, ak je rozhodnutie: (1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo (2) povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo (3) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. 

V prípade, ak je rozhodnutie: (1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo (2) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, spoločnosť TST Logistik GmbH vykoná vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.  

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa, aby uplatnila svoje práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním. 

i) Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov 

Každá dotknutá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo, ktoré jej poskytol európsky legislatívny a regulačný orgán, aby kedykoľvek odvolala svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. 

V prípade, že dotknutá osoba chce uplatniť právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa. 

 1. Pravidlá ochrany údajov pri používaníGoogle Analytics (s anonymizujúcou funkciou) 

Prevádzkovateľ osobných údajov zabudoval do tejto internetovej stránky webovú službu Google Analytics (s anonymizujúcou funkciou). Google Analytics je služba internetovej analýzy. Webová analýza je prieskum, zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov o aktivitách návštevníkov internetových stránok. Prostredníctvom služby internetovej analýzy zbierame údaje o tom, z ktorej internetovej stránky konkrétna dotknutá osoba navštívila určitú webovú stránku (tzv. presmerujúca URL adresa (referrer)), ku ktorým podstránkám internetovej stránky bol získaný prístup alebo ako často a ako dlho bola určitá podstránka prehľadaná. Webová analýza sa používa najmä na optimalizáciu internetovej stránky a na analýzu nákladov a výhod z internetovej reklamy.  

Spoločnosť, ktorá ponúka službu Google-Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Na účely internetovej analýzy prostredníctvom Google Analytics prevádzkovateľ používa „_gat._anonymizeIp“, v dôsledku čoho IP-adresa internetového spojenia dotknutej osoby bude skrátená a anonymizovaná v Google, keď sa prístup na našu webovú stránku uskutočňuje z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore. 

Služba Google-Analytics je určená na analyzovanie počtu návštevníkov našej internetovej stránky. Okrem ostatného Google používa získané údaje a informácie na vyhodnotenie používania našej internetovej stránky, na zloženie online výkazov, ktoré znázorňujú aktivity našich internetových stránok, ako aj na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej internetovej stránky. 

Google Analytics nastavuje cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Už sme vysvetlili čo sú súbory cookie. Nastavenie cookie umožňuje Google analyzovať používanie našej internetovej stránky. Pri každom vyvolaní určitej podstránky tejto internetovej stránky riadenej prevádzkovateľom, kde je zabudovaná webová služba Google-Analytics, internetový prehliadač systému informačných technológií dotknutej osoby získa automatický príkaz príslušnou Google-Analytics, aby posielal Google údaje na účely online analýzy. V rámci tohto technického procesu Google získa informácie o osobných údajoch, akou je IP-adresa dotknutej osoby, prostredníctvom ktorých Google zistí pôvod návštevníkov a klikov i následne umožní vybavenie príslušných provízií.  

Prostredníctvom súborov cookie sa uchovávajú osobné údaje, napríklad čas prístupu, miesto, kde sa prístup uskutočnil, frekvencia návštev našej wevobej stránky dotknutou osobou. Pri každej návšteve našich internetových stránok tieto osobné údaje, vrátane IP-adresy internetového spojenia používaného dotknutou osobou, budú posielané Google v USA. Tieto osobné údaje ukladá a uchováva Google v USA. Za určitých podmienok Google môže poskytnúť tretím osobám osobné údaje zhromaždené prostredníctvom tohto technického procesu.  

Ako sme už vyššie uviedli, dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu cookies prostredníctvom našej internetovej stránky, pomocou príslušného nastavenia na používanom internetovom prehliadači a tým stále namietať proti používaniu cookies. Takéto nastavenie na používanom internetovom prehliadači by zabránilo aj nastaveniu cookie zo strany Google do systému informačných technológií dotknutej osoby. Cookie nastavené Google Analytics je možné kedykoľvek vymazať cez internetový prehliadač alebo iné softvérové programy. 

Dotknutá osoba môže namietať proti zbieraniu údajov generovaných prostredníctvom Google Analytics, ktoré súvisia s používaním tejto internetovej stránky, ako aj proti spracúvaniu týchto údajov prostredníctvom Google a tomu zabrániť tým, že dotknutá osoba stiahne dostupné Browser-Add-On z nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a ho nainštaluje. Dostupné Browser-Add-On bude informovať Google Analytics cez JavaScript, že Google Analytics sa nesmú posielať údaje a informácie o návštevách internetových stránok. Inštalovanie Browser-Add-On hodnotí  Google ako namietanie. V prípade, že systém informačných technológií dotknutej osoby bude neskôr vymazaný, formatovaný alebo znovu inštalovaný, dotknutá osoba bude musieť znovu nainštalovať dostupné Browser-Add-On na deaktivovanie Google Analytics. Ak Browser-Add-On bude deinštalované alebo deaktivované dotknutou osobou alebo inou oprávnenou osobou, existuje možnosť znovu nainštalovania alebo opätovného aktivovania prílohy Browser-Add-On. 

Bližšie informácie a platné právne ustanovenia Google o ochrane osobných údajov nájdete na internetovej stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, resp. http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Bližšie informácie ku Google Analytics nájdete na internetovej stránke https://www.google.com/intl/de_de/analytics/  

 1. Ustanovenia o ochrane osobných údajov pri používaníYouTube 

Prevádzkovateľ osobných údajov zabudoval do tejto internetovej stránky weobú službu YouTube. YouTube je internetový video portál, ktorý umožňuje vydávateľom videí bezplatne nahrávať videoklipy a zároveň ďalším používateľom si ich bezplatne prehrávať, hodnotiť a komentovať. YouTube umožňuje zverejnenie všetkých druhov videí a preto cez tento internetový portál je možné pozerať celé filmy a televízne relácie, ako aj hudobné videá, trajlery alebo videá nahraté používateľom.  

Poskytovateľom video platformy YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC dcérskou spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Pri každom vyvolaní podstránky tejto internetovej stránky riadenej prevádzkovateľom, na ktorej je zabudovaná služba YouTube (YouTube-video) internetový prehliadač systému informačných technológií dotknutej osoby získa automatický príkaz príslušnej služby YouTube, aby stiahol z YouTube zobrazenie tejto služby YouTube. Bližšie informácie o YouTube nájdete na stránke https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohto technického procesu YouTube a Google získajú informácie o konkrétnych podstránkách našej internetovej stránky, ktoré navštevuje dotknutá osoba. 

V prípade, že dotknutá osoba sa prihlásila v YouTube, pri nabehnutí podstránky, ktorá obsahuje YouTube video, YouTube rozlíši, presne ktorú podstránku našej internetovej stránky navštívila  dotknutá osoba. Tieto informácie zbiera YouTube a Google a zároveň sa ukladajú do YouTube účtu dotknutej osoby. 

Prostredníctvom YouTube služby YouTube a Google vždy získajú príslušné informácie o tom, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku a to v prípade, že hned po vyvolaní našej internetovej stránky dotknutá osoba sa prihlásila v YouTube. Toto sa stáva bez ohľadu na to, čí dotknutá osoba klikla na akékoľvek YouTube video alebo nie. Ak dotknutá osoba si nepraje takéto zasielanie informácií YouTube и Google, môže kedykoľvek zabrániť poskytovaniu tým, že pred vyvolaním našej internetovej stránky sa odhlási zo svojho YouTube účtu. 

Zhromaždenie, spracúvanie a používanie osobných údajov prostredníctvom YouTube a Google bližšie uvádzajú ústanovenia o ochrane osobných údajov zverejnených v YouTube na internetovej stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom operácií súvisiacích so spracúvaním osobných údajov, pri ktorých naša spoločnosť žiada o súhlas so spracúvaním osobných údajov na konkrétny účel, je článok 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V prípade, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako napríklad operácie týkajúce sa spracúvania nevyhnutné na dodávku tovaru alebo poskytovanie iných služieb resp. protislužieb, právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. To isté sa týka aj operácií súvisiacich so spracúvaním nevyhnutných na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, ako napríklad v prípade doptyov na našich výrobkoch alebo službách. V prípade, ked je naša spoločnosť objektom právnej povinnosti, na základe ktorej sa spracúvanie osobných údajov stane nevyhnutným, ako napríklad plnenie daňovej povinnosti, právnym základom spracúvania v tomto prípade je článok 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zriedkavejšie sa spracúvanie osobných údajov môže stať nevyhnutným, aby sa ochranili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Takým by bol napríklad prípad, keď návštevník nášho výrobného podniku sa poraní a z tohto dôvodu bude treba poskytnúť lekárovi, nemocnici alebo inej tretej osobe údaje, ako napríklad meno, vek, zdravotné poistenie alebo iné životné doležité informácie. Právnym základom spracúvania v podobných prípadoch je článok 6 ods. 1 písm. d) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Napokon právnym základom spracúvania môže byť článok 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Bude to právnym základom operácií súvisiacich so spracúvaním, ktoré neboli zahrnuté do právnych základov vyššie uvedených, keď spracúvanie je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej osoby za podmienky, že neprevažujú záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby. Takéto operácie súvisiace so spracúvaním boli nám povolené predovšetkým preto, lebo boli výslovne uvedené v európskej legislatíve, podľa ktorej možno predpokladať oprávnený záujem, keď je dotknutá osoba voči prevádzkovateľovi v postavení klienta (dôvod 47 veta 2 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov). 

 1. Oprávnené záujmy pri spracúvaní osobných údajov, na ktoré prihliada prevádzkovateľ alebo tretia osoba 

V prípade, že právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, podstatou nášho oprávneného záujmu je vykonanie našej hospodárskej činnosti v prospeh blahobytu všetkych našich zamestnancov a akcionárov.   

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Kritériom na určenie doby uchovávania osobných údajov je príslušná zákonom stanovená doba na uchovávanie osobných údajov. Po uplynutí doby uchovávania príslušné údaje budú bežne vymazané v prípade, že už nebudú nevyhnutné na prípravu alebo uzatvorenie zmluvy.  

 1. Zákonné alebo zmluvné ustanovenia o poskytovaní osobných údajov; Nevyhnutnosť uzatvorenia zmluvy; Povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné následky z neposkytnutia osobných údajov

Chceli by sme Vás informovať, že v niektorých jednotlivých prípadoch poskytovanie osobných údaje si vyžaduje zákon (napr. podľa ustanovení daňovej legislatívy) alebo zmluvné ustanovenia (napríklad údaje príslušnej zmluvnej strany). 

Niekedy na uzatvorenie zmluvy môže byť nevyhnutné, aby dotknutá osoba nám poskytla k dispozícii osobné údaje, ktoré následne budeme spracúvať. Napríklad dotknutá osoba musí nám poskytnúť svoje osobné údaje v prípade, keď naša spoločnosť uzatvára s ňou zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by mohlo spôsobiť to, že uzatvorenie zmouvy s  dotknutou osobou nebude možné. 

Predtým, aby poskytla svoje osobné údaje, dotknutá osoba sa musí obrátiť na nášho zamestnanca. Náš zamestnanec vysvetlí dotknutej osobe, či v konkrétnom prípade je nevyhnutné poskytovanie osobných údajov na uzatvorenie zmluvy, z dôvodu, že to vyžaduje zákon alebo zmluva, či je existencia povinnosti poskytnúť osobné údaje a aké následky by malo odmietnutie poskytnúť osobné údaje.  

 1. Existencia automatizovaného rozhodovania

Ako zodpovedná spoločnosť sa vzdávame automatizovaného rozhodovania alebo profilovania.   

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo vytvorené generátorom na ochranu osobných údajov nemeckej spoločnosti na ochranu osobných údajov GmbH, ktorá pôsobí ako externá služba ochrany údajov v Mníchove, v spolupráci s právnym zástupcom v oblasti práva na ochranu osobných údajov Christianom Solmeckeom.